Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.

Hlavný kontrolór najmä

  • vykonáva kontrolu:

– príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenie s majetkom obce, ako aj hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií obce
– účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
– hospodárenia s finančnými zdrojmi obce
– čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

  • vypracúva odborné stanoviská:

– k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

  • predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
  • preveruje:

– ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
– tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
– opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci
– možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky

Pri vykonávaní činnosti hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obeného požiarneho zboru. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.

Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných denníkov, ako aj do akýchkoľvek dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Vedie centrálnu evidenciu petícii obyvateľov.