Preskočiť na obsah

Pracovná ponuka: účtovník/účtovníčka obce

Zverejnené 10.1.2024.

Obec Kráľovce hľadá kandidáta/tku na pozíciu účtovníka/účtovníčky obce na Obecnom úrade v Kráľovciach.

Náplň práce:

 • zabezpečuje vedenie účtovníctva v sulade s platnou legislativou,
 • zabezpečuje bezhotovostný styk v penňažných ústavoch a sleduje stav účtov,
 • vypracuváva v spolupráci s orgánmi obce návrhy viacročného rozpočtu obce na nasledujúce tri roky v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie,
 • priebežne sleduje plnenie rozpočtu,
 • vypracuváva správy o hospodárení obce,
 • vypracuváva záverečný účet obce,
 • vypracuváva účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku obce pre zabezpečenie ich overenie auditorom,
 • vykonáva kontrolu úhrad záväzkov obce,
 • zabezpečuje evidenciu a vymáhanie pohľadávok obce,
 • zabezpečuje včasné poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na činnosť materskej školy, školskej jedálne, obecného úradu a kontroluje ich využitie,
 • pripravuje zmluvy o dlhodobom prenájme majetku obce,
 • pripravuje zmluvy o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce a kontroluje ich čerpanie,
 • vedie podrobnú evidenciu majetku obce,
 • pripravuje podklady na vykonávanie inventarizácie,
 • vedie pracovnoprávnu a mzdovú agendu obce,
 • eviduje došlé faktúry, preskúmavá ich vecnú správnosť a vykonáva opatrenia na ich včasnú úhradu a zabezpečuje povinné zverejňovanie faktúr na webovom sídle obce,
 • plní ďalšie úlohy podľa potrieb obce a zadania nadriadeného

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania (musí obsahovať aj písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov na základe – zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov),
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o najvyššom vzdelaní a osvedčenia.

Základnou podmienkou je minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolský diplom je výhodou. Požadované je vzdelanie ekonomického smeru, ovládanie práce v programoch: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook.

Všeobecné spôsobilosti:

 • komunikácia (jednanie s ľuďmi),
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa prezentovanie

Očakávané osobnostné predpoklady a zručnosti kandidáta/tky:

 • spoľahlivosť
 • zodpovedný prístup, precíznosť (presnosť)
 • samostatnosť
 • komunikatívnosť
 • lojalita
 • schopnosť navrhovať aktívne riešenia – proaktívny prístup

Predpokladaný dátum nástupu: dohodou.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite najneskôr do 21.01.2024 e-mailom na starosta@kralovce.sk alebo osobne doručte na Obecný úrad Kráľovce.

Ďakujem za prejavený záujem.